Regulamin

1.


Właścicielem sklepu internetowego www.petitcoco.pl jest

Rokosa S.C. z numerem ewidencyjnym NIP: 951 247 67 33 oraz numerem REGON: 382349212, z siedzibą w Warszawie, 02-972 przy Al. Rzeczypospolitej 10/116 zwany dalej Sprzedawcą.

Konto Bankowe:
mBank

17 1140 2004 0000 3302 7845 4124

Dane kontaktowe:

Biuro sprzedaży:
e-mail: office@petitcoco.pl
telefon komórkowy: (+48)  601 999 486 kontakt telefoniczny w dniach (pon ? sob) godz. 9-18

2.


Sklep internetowy ?Petit COCO? pod adresem https://www.petitcoco.pl, prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie drogą internetową z miejscem dostaw na terenie całej Polski.

3.


Zamówienie w sklepie internetowym https://www.petitcoco.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.


Towary prezentowane w sklepie internetowym https://www.petitcoco.pl wraz z cenami stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty ich zakupu, po cenie tam wskazanej, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa.

5.


Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzedniej rejestracji w sklepie oraz po zalogowaniu się. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest podanie danych przewidzianych w formularzu rejestracji, w tym poprawnego adresu e-mail, który będzie jednocześnie adresem do korespondencji drogą elektroniczną.

6.


Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywać będzie się przy pomocy poczty elektronicznej lub przy użyciu komunikacji telefonicznej, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagać będą zachowania innej formy komunikacji.

7.


Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór zamawianych towarów, określenie ich ilości i umieszczenie w folderze ?KOSZYK? przy pomocy przycisku ?DODAJ DO KOSZYKA?. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku ?POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE?. Poszczególne towary wraz z określeniem ich ilości mogą być wycofane z folderu ?KOSZYK? do czasu złożenia zamówienia.

8.


W kolejnym etapie składania zamówienia Klient potwierdza szczegóły dostawy, tj:

a. pełny i dokładny adres dostawy na terenie Polski, nie będący adresem skrzynki pocztowej,

b. numer telefonu

c. dane do wystawienia faktury w przypadku zgłoszenia zamiaru jej otrzymania (w tym zgodną z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji firmą, adresem siedziby oraz numerem NIP),

d. sposób dostawy (list polecony priorytetowy, dostarczany przez Pocztę Polską, lub przesyłka,  za pośrednictwem Firmy Kurierskiej)

e. sposób płatności

9.


Po wprowadzeniu danych i szczegółów dostawy w folderze ?KOSZYK? prezentowane są nazwy zamówionych towarów, ilość, cena jednostkowa, cena łączna oraz koszt dostawy zgodny z wybraną opcją,

10.


Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:

a.  płatności przelewem tradycyjnym

b. płatności za pośrednictwem systemu Paypal

c. przy pomocy portalu Przelewy 24 i banku Kupującego

Ponoszone przez Klienta koszty przelewu, transakcji za pośrednictwem banku internetowego określone są w tabelach opłat banku lub innego operatora i potrącane przez tenże bank lub operatora.

11.


Kwota płatności opiewać będzie na cenę sprzedaży towarów oraz koszty dostawy zgodnie z wybraną opcją dostawy.

12.


Koszty dostawy towaru/ów przy kwocie pojedynczego zamówienia nie wyższej niż 1500 zł z VAT ponosi Klient (w przypadku osób fizycznych). Koszty dostawy towaru/ów przy kwocie pojedynczego zamówienia wyższej niż 1500 zł z VAT ponosi Sprzedawca.

13.


Klient powinien odnotować i zachować numer transakcji w celu posłużenia się nim w przypadku ewentualnej reklamacji płatności

14.


Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera informacje o numerze zamówienia, szczegółach zamawianych towarów (rodzaju, ilości, cenie jednostkowej i łącznej), sposobie i adresie dostawy, koszcie dostawy, terminie dostawy, sposobie płatności.

15.


Wysyłka zamówionych towarów nastąpi po wpłynięciu do Sprzedawcy należności za zamówione towary wraz z kosztami dostawy.

16.


Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin należy liczyć od daty otrzymania zamówionego Produktu. Do zachowania terminu zalecamy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z podaniem numeru zamówienia na adres email wymieniony w punkcie 1 niniejszego Regulaminu przed jego upływem.

Reklamacje Produktu należy przesłać na adres mailowy office@petitcoco.pl. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia następnego po dniu wpłynięcia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Rokosa S.C zwróci koszty związane z odesłaniem reklamowanego zamówienia do magazynu. W celu zwrotu kosztu odesłania  prosimy o określenie w mailu  reklamacyjnym wysokość  kosztów. Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji ? zgodnie z wyborem Rokosa S.C wymieni Produkt na wolny od wad, zwróci środki lub stosownie obniży cenę Produktu.

17.


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.petitcoco.pl jest Rokosa S.C. z siedzibą w Warszawie, adres Al.  Rzeczypospolitej 10 / 116 02-972 Warszawa.

Pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej dane osobowe administrator danych przetwarza na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej ?RODO?.

Wdrożono odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, Środki te będą w razie potrzeby uaktualniane.

Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione , w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Administrator danych przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które

 • zawierają umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • korzystają ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta,
 • korzystają z funkcjonalności Newsletter, dostępnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Przetwarzanie danych osobowych oparte jest o:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO ? w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO ? w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO ? w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Konieczność podania danych występuje w sytuacji, gdy Klient zawiera umowę z  Rokosa S.C (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta). Podanie danych osobowych jest wówczas niezbędne do wykonania usługi i jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pociąga za sobą niemożliwość zawarcia umów.
Niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwia wysyłanie informacji za pośrednictwem funkcjonalności Newsletter.
Uniemożliwia również realizację obowiązków nałożonych ustawą – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Rokosa S.C. obowiązek przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przetwarzania danych związany jest z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie powyższych obowiązków.

 

Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

 • wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora,
  przesyłania informacji do Klientów w ramach funkcjonalności Newsletter,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur, paragonów
 • prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania lub w sprawie realizacji zamówienia.

W celu zawarcia i wykonania umów wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

 • imię, nazwisko,
 • adres siedziby (firma) (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
 • adres korespondencyjny lub dostawy towaru
 • numer telefonu kontaktowego,
 • w przypadku firmy, dodatkowo Nazwa Firmy oraz NIP,
 • numer rachunku bankowego.

W celu wykonywania umów oraz innych obowiązków przyjętych przez
Rokosa S.C. dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy, spedytorzy, kurierzy, poczta polska, którzy dostarczają zamówienia do Klientów,
 • podmioty świadczące usługi księgowe, Urzędom Skarbowym
 • operatorom systemu płatności,
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w  szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu.

Wobec przetwarzania danych osobowych Klientowi przysługuje:

 • prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. W tym celu Klient składa oświadczenie drogą elektroniczną na adres office@petitcoco.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed złożeniem oświadczenia,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Właściwym organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Klient powinien skontaktować się z Administratorem danych i przesłać odpowiednią wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:office@petitcoco.pl

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres odpowiedni dla celu, w jakim są przetwarzane. Okres przetwarzania danych wynosi, w szczególności:

 • w sytuacji przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
 • w sytuacji przetwarzania danych w związku z korzystaniem z funkcjonalności Newsletter, dane są przechowywane przez okres, w którym wyraża wolę i zgodę na otrzymanie informacji przy wykorzystaniu funkcjonalności,w sytuacji przetwarzania danych w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym),w sytuacji przetwarzania danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Rokosa S.C działalności gospodarczej. Termin przedawnienia roszczeń opisany jest przepisami prawa.

Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

Zawartość Sklepu  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.

Klient, który zarejestrował się w sklepie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta na adres mailowy office@petitcoco.pl. Rokosa S.C zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.