Terms & Conditions

1.


Właścicielem sklepu internetowego www.petitcoco.pl jest

JDRacing SC z numerem ewidencyjnym NIP: 646-286-90-66 oraz numerem REGON: 241343762, z siedzibą w Tychach, ul. Zacisze 65, 43-100, zwany dalej Sprzedawcą.

Konto Bankowe:
Citi Handlowy

97 1030 0019 0109 8530 0026 3090

Dane kontaktowe:

Biuro sprzedaży:
e-mail: office@petitcoco.pl
telefon komórkowy: (+48)  601 999 486 kontakt telefoniczny w dniach (pon ? sob) godz. 9-18

2.


Sklep internetowy ?Petit COCO? pod adresem https://www.petitcoco.pl, prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie drogą internetową z miejscem dostaw na terenie całej Polski.

3.


Zamówienie w sklepie internetowym https://www.petitcoco.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.


Towary prezentowane w sklepie internetowym https://www.petitcoco.pl wraz z cenami stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty ich zakupu, po cenie tam wskazanej, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa.

5.


Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzedniej rejestracji w sklepie oraz po zalogowaniu się. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest podanie danych przewidzianych w formularzu rejestracji, w tym poprawnego adresu e-mail, który będzie jednocześnie adresem do korespondencji drogą elektroniczną.

6.


Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Klientem odbywać będzie się przy pomocy poczty elektronicznej lub przy użyciu komunikacji telefonicznej, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagać będą zachowania innej formy komunikacji.

7.


Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór zamawianych towarów, określenie ich ilości i umieszczenie w folderze ?KOSZYK? przy pomocy przycisku ?DODAJ DO KOSZYKA?. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku ?POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE?. Poszczególne towary wraz z określeniem ich ilości mogą być wycofane z folderu ?KOSZYK? do czasu złożenia zamówienia.

8.


W kolejnym etapie składania zamówienia Klient potwierdza szczegóły dostawy, tj:

a. pełny i dokładny adres dostawy na terenie Polski, nie będący adresem skrzynki pocztowej,

b. numer telefonu

c. dane do wystawienia faktury w przypadku zgłoszenia zamiaru jej otrzymania (w tym zgodną z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji firmą, adresem siedziby oraz numerem NIP),

d. sposób dostawy (list polecony priorytetowy, dostarczany przez Pocztę Polską, lub przesyłka,  za pośrednictwem Firmy Kurierskiej)

e. sposób płatności

9.


Po wprowadzeniu danych i szczegółów dostawy w folderze ?KOSZYK? prezentowane są nazwy zamówionych towarów, ilość, cena jednostkowa, cena łączna oraz koszt dostawy zgodny z wybraną opcją,

10.


Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:

a.  płatności przelewem tradycyjnym

b. płatności za pośrednictwem banku internetowego (szczegółowy wykaz na stronie https://www.petitcoco.pl dostępne podczas składania zamówienia)

c. przy pomocy portalu Przelewy 24

Ponoszone przez Klienta koszty przelewu, transakcji za pośrednictwem banku internetowego określone są w tabelach opłat banku lub innego operatora i potrącane przez tenże bank lub operatora.

11.


Kwota płatności opiewać będzie na cenę sprzedaży towarów oraz koszty dostawy zgodnie z wybraną opcją dostawy.

12.


Koszty dostawy towaru/ów przy kwocie pojedynczego zamówienia nie wyższej niż 1000 zł z VAT ponosi Klient. Koszty dostawy towaru/ów przy kwocie pojedynczego zamówienia wyższej niż 1000 zł z VAT ponosi Sprzedawca.

13.


Klient powinien odnotować i zachować numer transakcji w celu posłużenia się nim w przypadku ewentualnej reklamacji płatności

14.


Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera informacje o numerze zamówienia, szczegółach zamawianych towarów (rodzaju, ilości, cenie jednostkowej i łącznej), sposobie i adresie dostawy, koszcie dostawy, terminie dostawy, sposobie płatności.

15.


Wysyłka zamawianych towarów nastąpi po wpłynięciu do Sprzedawcy należności za zamówione towary wraz z kosztami dostawy.

16.


Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin należy liczyć od daty otrzymania zamówionego Produktu. Do zachowania terminu zalecamy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z podaniem numeru zamówienia na adres email wymieniony w punkcie 1 niniejszego Regulaminu przed jego upływem.

 

17.


Klient zgadza się składając zamówienie na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb oraz w celu realizacji zamówienia, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do sklepu.

Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

Zawartość Sklepu  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.

Klient, który zarejestrował się w sklepie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. JDRacing zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.